Dėl asmens duomenų tvarkymo

2018-05-20, Kaunas

Duomenų valdytoja UAB „Rasilė“ (toliau tekste - Bendrovė) informuoja Jus, vaikų žaidimų kambario „Karkarlandas“ lankytojus (UAB „Rasilė“ teikiamų paslaugų užsakovus) apie tai, jog:

 

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gimimo data):

• Bendrovės tvarkomi tikslu suteikti Jums švenčių organizavimo ir pramogų kambario-ledainės patalpų nuomos bei kitas paslaugas pagal Bendrovės ir Jūsų sudaromą sutartį (toliau – Sutartis);

• Bendrovės tvarkomi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 nustatytu teisiniu pagrindu: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų Bendrovės interesų suteikti minėtas paslaugas, tokiu būdu užtikrinant Bendrovės suteiktų paslaugų apimties fiksavimą;

• Bendrovės bus saugomi visu Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po jos įvykdymo, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei juos saugoti bus reikalinga tam, kad Bendrovė galėtų įvykdyti jai taikomą teisinę prievolę ar tiek, kiek juos saugoti būtų reikalinga siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.

 

2. 1 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems būsite išreiškę sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis būtina pateikti pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Bendrovės interesų.

 

3. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei atvykęs Bendrovės buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:

• reikalauti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;

• reikalauti ištrinti asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai Bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai Jūs išreiškiate nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;

• reikalauti pateikti Jums (perkelti) asmens duomenis, jeigu Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarkytų Jūsų sutikimu arba vykdant su Jumis sudarytą sutartį (ar imantis veiksmų prieš ją sudarant), ir jeigu Jūsų asmens duomenys pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie Bendrovės tvarkomi automatizuotomis priemonės. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;

• susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais galite pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu.

 

Tvarkant Jūsų asmens duomenis dėl teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso, aukščiau nurodytu elektroniniu paštu Jūs turite teisę išreikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju UAB “Rasilė” įsipareigoja nebetvarkyti tokių Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu UAB “Rasilė” tokius Jūsų asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.